caohien

Đã truy cập vào 21/2
tennis
caohien
Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 4
Tuổi 34 tuổi
Giới tính Nam
Mới tập chơi 2 tháng, tìm bạn giao lưu cho cứng tay, giao lưu được các sân q4,q7,q1,q3
56% phản hồi    9 bạn đã liên hệ với anh ấy        
Tìm kiếm hiện tại: nam và nữ tất cả mọi nơi.

Liên hệ caohien